เกี่ยวกับเรา

อาหารไทย   อาหารท้องถิ่น

1. ชื่อโครงการ “ครัวไทยสู่ครัวโลก”

2. ประเภทโครงการ การบรรยาย อภิปราย สาธิต กรณีศึกษา การเล่นเกมส์

3. ผู้รับผิดชอบโครงการ

นางสาวธนัชชา   แท่งทอง    50020374

นางสาวศิวพร     วงศ์ภิญ     50020473

นางสาวปภัสสร   ไขศรี 50026062

4. หลักการและเหตุผล

อาหารไทย เป็นอาหารประจำของชนชาติไทย ที่มีการสั่งสมและถ่ายทอดมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีต จนเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ ถือได้ว่าอาหารไทยเป็นวัฒนธรรมประจำชาติที่สำคัญของไทย ขณะที่อาหารพื้นบ้าน หรืออาหารท้องถิ่น  หมายถึง อาหารที่นิยมรับประทานกันเฉพาะท้องถิ่น ซึ่งเป็นอาหารที่ทำขึ้นได้ง่าย โดยอาศัยพืชผักหรือเครื่องประกอบอาหารที่มีอยู่ในท้องถิ่น มีการสืบทอดวิธีปรุงและการรับประทานต่อๆ กันมา

อาหารเป็นภูมิปัญญาที่สำคัญอย่างหนึ่งของมนุษย์ ที่สะท้อนความคิด  วิถีชีวิต ประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญา เช่นเดียวกับตำนาน นิทาน หรือ เพลงพื้นบ้าน ไม่ว่าจะเป็นการประกอบอาหาร การปรุงรสอาหาร  การเลือกวัตถุดิบ วิธีการรับประทาน ข้อกำหนด และข้อห้ามเกี่ยวกับอาหาร สิ่งต่างๆเหล่านี้มีอยู่ทั่วไปในทุกสังคม  เพียงแต่แตกต่างกันไปตามแต่ละเชื้อชาติภาษา  ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม รวมถึงการติดต่อสัมพันธ์กับต่างชาติ

ด้วยเหตุนี้ รายวิชา สัมมนาทิศทางและแนวโน้มทางสารสนเทศศาสตร์  ได้เห็นถึงความสำคัญของอาหารไทย และอาหารท้องถิ่น จึงทำให้เกิดโครงการสัมมนา “ครัวไทยสู่ครัวโลก”เพื่อรวบรวม และเผยแพร่ข้อมูล สารสนเทศ เกี่ยวกับอาหารที่เป็นวัฒนธรรมอาหารในสังคมไทย  ที่เป็นเอกลักษณ์ เป็นมรดกตกทอดที่สืบเนื่องกันมานับร้อยๆ ปี จนปัจจุบันอาหารไทยมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแพร่หลายไปทั่วโลก อีกทั้งยังเพื่อเป็นการส่งเสริมนโยบาย “ครัวไทยสู่ครัวโลก”   อีกด้วย

5. วัตถุประสงค์

  1. เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ของ อาหารไทย อาหารท้องถิ่น ที่มีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตคนไทย
  2. เพื่อรวบรวม และเผยแพร่ข้อมูล สารสนเทศ รวมทั้งเสนอสาระความรู้เกี่ยวกับอาหารไทย
    และอาหารท้องถิ่น
  3. เพื่อให้เห็นคุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญของอาหารไทย และอาหารท้องถิ่น
  4. เพื่อเป็นการส่งเสริมนโยบาย “ครัวไทยสู่ครัวโลก”

6. กลุ่มเป้าหมาย

นิสิตปริญญาตรี สาขาสารสนเทศศึกษา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 26 คน และบุคคลที่มีความสนใจเกี่ยวกับอาหารไทย และอาหารท้องถิ่น
7. ระยะเวลาดำเนินงาน
วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2553 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น.
8. สถานที่ดำเนินงาน
สถาบันวิจัยวัฒนธรรมและศิลปะ  มหาวิทยาลัยบูรพา   ตำบลแสนสุข  อำเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: