บรรยากาศการจัดสัมมนา “ครัวไทยสู่ครัวโลก”

สัมมนา“ครัวไทยสู่ครัวโลก”

วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2553เวลา 09.00 -12.00 น.

ณ อาคารนวัตกรรมวัฒนธรรม สถาบันวิจัยวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยบูรพา

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements

อาหารไทยที่ได้รับความนิยมในต่างประเทศ

ผลการสำรวจของสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ร่วมกับ   ศูนย์ข้อมูลเดทัมกรุ๊ป  จากการสำรวจร้านอาหารไทยจำนวน 1,500 ร้าน จาก 5 ทวีปในอเมริกา ยุโรป เอเชียและออสเตรเลีย  ผ่านสื่อวิทยุ โทรทัศน์  และสิ่งพิมพ์ต่างๆ พบว่าเมนูอาหารไทยที่ชาวต่างชาตินิยมมากที่สุดเรียงลำดับด้งต่อไปดังนี้

ความนิยมร้อยละ  99

ความนิยมร้อยละ  82

ความนิยมร้อยละ  70

ความนิยมร้อยละ  52

ความนิยมร้อยละ  50

ความนิยมร้อยละ  47

ความนิยมร้อยละ  45

ความนิยมร้อยละ  43

ความนิยมร้อยละ  42


ความนิยมร้อยละ  39

นโยบายรัฐบาลด้านโครงการครัวไทยสู่ครัวโลก


ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตอาหารที่สมบูรณ์ เป็นที่นิยมของต่างชาติ ซึ่งนอกจากความโดดเด่นด้านรสชาติแล้ว อาหารไทยยังแสดงถึงความประณีตบรรจง รวมทั้งมีประโยชน์ต่อสุขภาพ

รัฐบาลจึงมีนโยบายส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นครัวของโลก (Kitchen of the World) โดยมุ่งดำเนินการอย่างเป็นระบบ ให้มีการขยายตัวของร้านอาหารไทยจำนวนมาก ซึ่งจะส่งผลดีต่อการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ รวมทั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย การส่งออกสินค้าอาหารและสินค้าอื่นๆ

โครงการครัวไทยสู่โลกมีวัตถุประสงค์ในการมุ่งส่งเสริมให้อาหารไทยเป็นหนึ่งในอาหารที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลก โดยตั้งเป้าหมายส่งเสริมอาหารไทยให้เป็นอาหารที่ได้รับความนิยมของโลกภายในปี 2550

1. สามารถเป็นผู้ส่งออกสินค้าอาหารรายใหญ่ 1 ใน 5 ของโลก ภายใน 2-3 ปี และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความเชื่อมั่นในระดับสูงสุด ด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย

2. ผลักดันให้วัตถุดิบในการปรุงอาหารของไทย ตลอดจนเครื่องปรุงอื่นๆ สามารถส่งออกได้มากขึ้น

3. เพื่อสนับสนุนให้ร้านอาหารไทยในต่างประเทศ เป็นศูนย์กระจายข้อมูลการท่องเที่ยว รวมทั้งเป็นจุดประชาสัมพันธ์ ประเทศไทยให้ชาวต่างชาติได้รับรู้ และเป็นแหล่งขายสินค้า หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

4. สนับสนุนการเปิดธุรกิจร้านอาหารไทยในต่างประเทศ เพื่อผลักดันให้ร้านอาหารไทยที่บริการอาหารรสชาติไทยแท้ รวมทั้งมีมาตรฐานที่เป็นสากล

เอกสารอ้างอิง : http://www.thaifoodtoworld.com/home/governmentpol.php