ข้าว

ข้าว   อาหารคาว หวาน ได้ทั้งนั้น

เป็นประเพณีไทยแท้แต่โบราณ  เมื่อพบปะกันจะต้องเอ่ยถามว่า “กินข้าวกินปลามาแล้วหรือยัง”   คำถามซึ่งพูดกันมาเป็นเวลานับร้อย นับพันปี เป็นการแสดงให้เห็น
ว่า คนไทยกินข้าวกับกินปลาเป็นอาหารหลัก   กล่าวกันว่า ดินแดนในแถบเอเชียอาคเนย์ เป็นแหล่งปลูกข้าวแห่งแรกของโลก   ทั้งเชื่อกันว่า คนไทยซึ่งเป็นคนในภูมิภาค
ส่วนนี้  เป็นกลุ่มคนที่ปลูกข้าว  ได้ก่อนภูมิภาคส่วนไหนๆ ในโลก   ข้าวจึงเป็นอาหารหลัก เป็นอาหารประจำวันของคนไทย  หากจะทำการสำรวจ ก็จะพบว่าข้าวเป็นกลุ่มคนที่ปลูกข้าวได้ก่อนภูมิภาคส่วนใหญ่   ในโลก ข้าวจึงเป็นอาหารหลัก เป็นอาหารประจำของคนไทย  หากจะทำการสำรวจ ก็จะพบว่าข้าวเป็นจำนวนมากมาย  ตัวอย่างในภาคกลางมีการนำข้าว    มาทำเป็น ข้าวแช่  ข้าวมัน ในภาคเหนือมีข้าวเส้น  ในภาคอีสานมีข้าวปุ้น และในภาคใต้มีข้าวยำ  เพราะในสังคมไทย การนำข้าวมาปรุงเป็นอาหารหวานคาว  ยังมีอีกมากมาย…

โฆษณา

ตำนานอาหารคาว