ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมสัมมนา

“ครัวไทยสู่ครัวโลก”

วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2553

เวลา 09.00 -12.00 น.

ณ อาคารนวัตกรรมวัฒนธรรม สถาบันวิจัยวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยบูรพา

โฆษณา