สัดส่วนของเครื่องปรุง

เพื่อความเข้าใจง่ายในการปรุงรสอาหาร ให้อร่อยและรสชาติไม่ผิดไปจากเดิม จึงจำเป็นต้องมีมาตรฐานช่วยทำให้เกิดความแน่นอน สำหรับผู้ปรุงอาหารบางท่านอาจจะใส่เครื่องปรุง ตามที่เคยทำมาแล้วอร่อย ส่วนของเครื่องปรุงก็คงไม่ต่างจากเครื่องปรุงมาตรฐานเท่าใดนัก

ตาราง สัดส่วนของเครื่องปรุง

ที่มา : วัลยา  ภู่ภิญโญ.  (2542).  สารพันอาหารไทย. กรุงเทพฯ : ดุจลดา ครีเอชั่น.

โฆษณา